top of page

ที่อยู่ติดต่อ

บริษัท ซุปเปอร์ซูพรีม จำกัด

ที่อยู่ ห้อง A220 เลขที่ 242 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม 10220
โทร 02-1368044

เงื่อนไขและข้อกำหนด

Terms & Conditions

เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งถึงสิทธิและหน้าที่ตามกฏหมายระหว่าง “เรา” “บริษัท ซุปเปอร์ซูพรีม จำกัด” ในฐานะ “ผู้ให้บริการ” และ “ท่าน” ในฐานะ “ผู้ใช้บริการ” ดังนั้น โปรดอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ในการรับบริการของท่าน

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

1.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล : เพื่อความสะดวกในการให้บริการ บริษัทมีความจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น ชื่อ, อาชีพ, หมายเลขบัตรประชาชน, ที่อยู่, ที่ทำงาน, รหัสไปรษณีย์, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมลล์ และ อื่น ๆ เป็นต้น

    บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อ

 • สมัครใช้บริการ

 • ใช้บริการ

 • มีการติดต่อเข้ามายังหน่วยให้ความช่วยเหลือในการใช้งาน

 • มีการเข้าชมเว็บไซต์ ท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัท แต่การกระทำเช่นนั้นหมายความว่าท่านจะไม่สามารถใช้บริการใด ๆ ของบริษัทได้

1.2 การให้ความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน

1.2.1 เมื่อท่านสมัครใช้บริการใด ๆ ของบริษัท ถือว่าท่านยินยอมให้บริษัทเก็บและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการใช้บริการ และตามที่กำหนดไว้ในนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เท่านั้น

1.2.2 บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อประโยชน์แก่การดังต่อไปนี้

 • เพื่อระบุตัวตนของท่าน 

 • เพื่อประโยชน์ในการให้บริการ 

 • เพื่อประชาสัมพันธ์ในเรื่องการให้บริการ หรือการเปลี่ยนแปลงการให้บริการ 

 • เพื่อส่งเสริมการตลาด หรือ การอบรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ 

 • เพื่อให้ความช่วยเหลือ และแก้ปัญหาในด้านเทคนิคหรือปัญหาต่าง ๆ อันเกี่ยวกับการบริการ 

 • เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 

 • เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่าน

1.2.3 การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอก : ในกรณีที่ท่านให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกแก่บริษัท ถือว่าท่านให้การรับประกันว่าท่านกระทำไปโดยมีสิทธิ หรือได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลให้กระทำเช่นนั้น และท่านอนุญาตให้บริษัทจัดเก็บ ใช้ คัดลอก ข้อมูลดังกล่าวได้ภายในขอบเขตที่กำหนดไว้ในนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ทั้งนี้ท่านมีหน้าที่ในการแจ้งให้บุคคลภายนอกดังกล่าวทราบถึงการกระทำดังกล่าวและนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวบริษัทด้วยตัวท่านเอง บริษัทไม่มีความรับผิดใด ๆ ต่อบุคคลภายนอกและไม่มีหน้าที่ใด ๆ ในการแจ้งให้บุคคลภายนอกทราบถึงเหตุดังกล่าว

 1. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล: ความลับและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง บริษัทจะไม่เปิดเผยความลับหรือข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกหรือองค์กรอื่นใด ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ เว้นแต่

 • ได้รับความยินยอมจากท่าน หรือการทำตามคำร้องขอของท่าน 

 • ในกรณีที่กฎหมายบังคับ เช่น การทำตามคำสั่งศาล หรือหมายศาล เป็นต้น

     2. การเก็บและใช้ข้อมูลประเภทที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล: การสมัครใช้บริการของ บริษัท ถือว่าท่านอนุญาตให้บริษัทเข้าถึง หรือใช้ข้อมูลประเภทที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ในการต่อไปนี้

 • เพื่อช่วยให้เราเข้าใจวิธีการที่ท่านใช้บริการของเรา 

 • เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการใช้งาน และประโยชน์ที่ผู้ใช้บริการจะได้รับเมื่อใช้บริการ 

 • เพื่อการช่วยเหลือ สนับสนุน และการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของธุรกิจขนาดเล็ก

ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบและศึกษารายละเอียดอื่น ๆ ผ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ได้ที่นี่

2. การเข้ารับบริการ

2.1 ทำการจองก่อนรับบริการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ
2.2 หากทำการยกเลิกการจอง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 ชั่วโมง

2.3 หากมาช้ากว่าเวลานัดหมายเกิน 15 นาที โดยไม่แจ้งล่วงหน้า จะยกเลิกคิวโดยอัตโนมัติ ลูกค้าต้องทำการจองเข้ามาใหม่อีกครั้ง
2.4 ก่อนวันรับบริการจะมีเจ้าหน้าที่โทรคอนเฟิร์ม บริการ และเวลาที่เข้ารับบริการ หากมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่

3. การคืนเงิน/การเปลี่ยนแปลงบริการ

3.1 ทาง SUPREME EXCLUSIVE CLINIC (บจก. ซุปเปอร์ซูพรีม) ไม่มีนโยบายในการยกเลิกหรือคืนเงิน สำหรับค่าบริการ/แพคเกจที่ได้ซื้อไปแล้ว แต่สามารถปรับเปลี่ยนเป็นบริการอื่นๆภายในร้านแทนได้ 

3.2 SUPREME EXCLUSIVE CLINIC (บจก. ซุปเปอร์ซูพรีม) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3.3 กรณีที่ลูกค้าต้องการคืนเงินทาง SUPREME EXCLUSIVE CLINIC (บจก. ซุปเปอร์ซูพรีม) ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะลูกค้าที่มีใบรับรองแพทย์ที่ระบุโรคที่เป็นอยู่และทำให้ไม่สามารถใช้บริการนั้น ๆ ได้เท่านั้น

3.3 การยกเลิกหรือคืนเงินมีค่าดำเนินการ 30%

4. นโยบายทางธุรกิจ

นโยบายการคืนเงิน: การชำระเงินในการซื้อสินค้า ทาง บจก. ซุปเปอร์ซูพรีม ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินในทุกกรณี

นโยบายการยกเลิกคำสั่งซื้อ/บริการ : หากลูกค้าต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ อาทิเช่น เปลี่ยนใจ ทาง บจก. ซุปเปอร์ซูพรีม ขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกในทุกกรณี

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566

บริษัท ซุปเปอร์ซูพรีม จำกัด (เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)
เลขผู้เสียภาษี : 0105561132457
ที่อยู่ : ห้อง A220 เลขที่ 242 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม 10220

ติดต่อ : 02-1368044

บริษัท ขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงหรือแก้ไขเงื่อนไขการใช้บริการ และนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านเงื่อนไขการใช้บริการ และนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่แวะชม หรือเยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของ บริษัท

bottom of page